جاناحدیث حسنت درداستان نگنجد  رمزی زرازعشقت درصدبیان نگنجد

استادکیخسروخروش متولد ۱۳۲۰ تهران دراوان کودکی به خوشنویسی ونقاشی عشق می ورزیدوبااندک پول جیبی ویاعیدی لوازم نقاشی تهیه میکردوبااشتیاقی وصف ناپذیرنقش ها رابارنگها هویت می بخشید،به اصرارخانواده،رشته ریاضی میخواندودیپلم خودرادراین رشته اخذمینماید.اماآتش عشقش به نقاشی موجب گردید به ندای دلش پاسخ دهد وعلی رغم میل خانواده، درکنکورسال ۱۳۴۰ شمسی(رشته هنر) شرکت نمودوبارتبه اول وارددانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد وزیرنظراستادعلیمحمدحیدریان که ازبهترین شاگردان مکتب کمال الملک بودباکسب رتبه شاگرداول لیسانس خودرادررشته نقاشی کسب میکند.همزمان باورود به دانشکده درسال ۱۳۴۰ به کلاسهای آزادخوشنویسی وابسته به وزارت فرهنگ وهنرسابق راه یافت و ازمحضرمرحوم استادسیدحسین میرخانی کسب فیض نمود وبه عنوان اولین فارغ التحصیل کلاسهای آزادخوشنویسی گواهینامه ممتازدریافت کرد،ودرحدودسال های۱۳۴۵-۱۳۴۶برای تحقیق ودیدن موزه هاوآثاربزرگان نقاشی جهان به اروپاسفرمیکند.پس ازمراجعت ازاروپابنابرپیشنهاداستادسیدحسین میرخانی درانجمن خوشنویسان ایران مشغول به تدریس میشودودرسال ۱۳۵۳ اولین اثرکتابت خودراباعنوان رساله خط منسوب به میرعماد به چاپ میرساند وبسیارموردتفقداستادان وبرادران میرخانی قرارمیگیرد.درسال۱۳۵۵عنوان وگواهینامه استادی اخذمینمایدودردورشته خوشنویسی ونقاشی به عنوان یکی ازاستادان بزرگ وبی بدیل کشورنامش برتارک هنرایران میدرخشدوتاکنون که بیش ازهفتادوسه سال ازعمرپربارخودرا سپری میکندهمچنان باهمان عشق وشوربه خوشنویسی ونقاشی عشق می ورزدوتاکنون بیش از۳۰ کتاب ازآثارادبی وتاریخی بزرگان ایران راکتابت نموده است.قابل ذکراست ایشان بنابرعلایق شخصی وپشتکارفراوان، پیرامون ساخت انواع مرکب های سنتی تجربیات ارزنده ای داشته وصنعت مرکب سازی سنتی رادردوره معاصراحیاءنموده اند. شناخت احجارکریمه وسنگهای گرانبهاومطالعات گسترده درزمینه های متعددمن جمله ادبیات وتاریخ وتسلط به زبان انگلیسی، از ریاضت های دیرپا و عشق او به آموختن حکایت می کند. شایسته است این استادبرجسته رابه عنوان یکی ازقله های رفیع هنرایران بستاییم وسلامتی وطول عمرایشان راازخداوندمنان مسئلت نماییم.  ان شاءالله